[1]
Latyshev, M., Latyshev, S., Korobeynikov, G., Kvasnytsya, O., Shandrygos, V. and Dutchak, Y. 2020. The analysis of the results of the Olympic free-style wrestling champions. Journal of Human Sport and Exercise. 15, 2 (Jun. 2020), 400–410. DOI:https://doi.org/10.14198/jhse.2020.152.14.