[1]
Kosheleva, M.V., Khorosheva, T.A., Lazunina, I.V., Romenskaya, O.V. and Nazarenko, N.N. 2020. The organization training process system for young hockey players through speed qualities development by the means of "Ice trackā€. Journal of Human Sport and Exercise. 15, 3proc (Sep. 2020), S914-S921.