(1)
Latyshev, M.; Latyshev, S.; Korobeynikov, G.; Kvasnytsya, O.; Shandrygos, V.; Dutchak, Y. The Analysis of the Results of the Olympic Free-Style Wrestling Champions. J. Hum. Sport Exerc. 2020, 15, 400-410.