(1)
Kosheleva, M. V.; Khorosheva, T. A.; Lazunina, I. V.; Romenskaya, O. V.; Nazarenko, N. N. The Organization Training Process System for Young Hockey Players through Speed Qualities Development by the Means of "Ice track.” J. Hum. Sport Exerc. 2020, 15, S914-S921.