(1)
Gioftsidou, A. F.; Malliou, P.; Pafis, G.; Beneka, A.; Tsapralis, K.; Sofokleous, P.; Kouli, O.; Rokka, S.; Godolias, G. Balance Training Programs for Soccer Injuries Prevention. J. Hum. Sport Exerc. 2012, 7, 639-647.