Kosheleva, M. V., Khorosheva, T. A., Lazunina, I. V., Romenskaya, O. V., & Nazarenko, N. N. (2020). The organization training process system for young hockey players through speed qualities development by the means of "Ice trackā€. Journal of Human Sport and Exercise, 15(3proc), S914-S921. Retrieved from https://www.jhse.ua.es/article/view/2020-v15-n3-proc-training-process-young-hockey-players-speed-qua