LATYSHEV, M.; LATYSHEV, S.; KOROBEYNIKOV, G.; KVASNYTSYA, O.; SHANDRYGOS, V.; DUTCHAK, Y. The analysis of the results of the Olympic free-style wrestling champions. Journal of Human Sport and Exercise, [S. l.], v. 15, n. 2, p. 400–410, 2020. DOI: 10.14198/jhse.2020.152.14. Disponível em: https://www.jhse.ua.es/article/view/2020-v15-n2-analysis-results-olympic-free-style-wrestling-champi. Acesso em: 23 jun. 2024.