Latyshev, M., Latyshev, S., Korobeynikov, G., Kvasnytsya, O., Shandrygos, V. and Dutchak, Y. (2020) “The analysis of the results of the Olympic free-style wrestling champions”, Journal of Human Sport and Exercise, 15(2), pp. 400–410. doi: 10.14198/jhse.2020.152.14.