[1]
M. Latyshev, S. Latyshev, G. Korobeynikov, O. Kvasnytsya, V. Shandrygos, and Y. Dutchak, “The analysis of the results of the Olympic free-style wrestling champions”, J. Hum. Sport Exerc., vol. 15, no. 2, pp. 400–410, Jun. 2020.