1.
Kosheleva MV, Khorosheva TA, Lazunina IV, Romenskaya OV, Nazarenko NN. The organization training process system for young hockey players through speed qualities development by the means of "Ice trackā€. J. Hum. Sport Exerc. [Internet]. 2020 Sep. 28 [cited 2024 Jun. 23];15(3proc):S914-S921. Available from: https://www.jhse.ua.es/article/view/2020-v15-n3-proc-training-process-young-hockey-players-speed-qua