Author Details

Matsankos, Nikolaos, NGO Interactive Media Knowledge Transfer – InterMediaKT, Greece