Thomas, Ben, Australian College of Physical Education, Australia