Tomasevicz, Curtis L., University of Nebraska-Lincoln, United States