Alsayigh, Haythem Ali, University of Babylon, Iraq