Orlova, Irina Igorevna, Krasnoyarsk State Medical University named after professor V.F. Voyno-Yasenetsky, Russian Federation