Sheahan, John Patrick, Yamanashi Gakuin University, Japan