King, Kelli E., University of Ottawa, Ottawa, Ontario, Canada