Kmetova, Linda, Faculty of Sports Studies, Masaryk University, Brno