Poudevigne, Melanie, Clayton State University, Morrow, Georgia, United States