Koulouris, Nikolaos, Demokritus University of Thace, Greece