Kvasnytsya, Oleh, Khmelnytskyi National University, Ukraine