Hasenkamp, Ryan, University of Nebraska-Lincoln, United States