Kim, S. V., West Kazakhstan Marat Ospanov Medical University, Kazakhstan