Kubiyeva, S., Aktobe Regional State University named after K. Zhubanova, Kazakhstan