Borisovna, Vaskova Larisa, Sechenov First Moscow State Medical University Ministry of Health (Sechenov University), Russian Federation