Shandrygos, Victor, Ternopil Volodymyr Hnatyuk National Pedagogical University, Ukraine