Peinado, Ana B., Polytechnic University of Madrid (UPM), Spain