Tomasevicz, Curtis L., University of Nebraska, United States