Valkina, Natalia V., Ilya Ulyanov State Pedagogical University, Russian Federation