Kontochristopoulos, Nikolaos, National & Kapodistrian University of Athens, Greece